Voorwoord - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en zakelijke afnemer. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de zakelijke afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de zakelijke afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de zakelijke afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de zakelijke afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de zakelijke afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de zakelijke afnemer zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 1 - Precontractuele informatie.

De zakelijke afnemer wordt op de hoogte gesteld van het feit dat de op www.longus-nederland.nlte koop aangeboden artikelen nieuw zijn, conform de geldende Europese wetgeving en de normen die in Europa van toepassing zijn. Longus B.V. verkoopt geen tweedehands artikelen via de website. Door de huidige algemene verkoopsvoorwaarden aan te kruisen erkent de zakelijke afnemer: Volledige beslissingsbevoegdheid te hebben of te beschikken over de toestemming van de bevoegde persoon alvorens een order te plaatsen bij het Longus B.V.; Kennis te hebben genomen van de huidige algemene verkoopsvoorwaarden en van de essentiële kenmerken van de artikelen die hij bestelt; de essentiële kenmerken staan vermeld op het technische fiche van de artikelen op de website; in dit opzicht verduidelijkt Longus B.V. dat de foto’s van de artikelen die op www.longus-nederland.nl te koop worden aangeboden zo trouw mogelijk zijn, maar dat zij geen perfecte gelijkenis met de aangeboden artikelen kunnen garanderen; de foto’s op www.longus-nederland.nl zijn dus louter indicatief en Longus B.V. kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Indien de zakelijke afnemer van mening is dat hij onvoldoende in staat is om het (de) artikel(en) dat (die) het meest geschikt is (zijn) voor hem te kiezen, dient hij zich te laten bijstaan door een door hem gekozen adviseur. In elk geval heeft de zakelijke afnemer de mogelijkheid om per e-mail / telefoon contact op te nemen met Longus B.V. teneinde bijkomende informatie te verkrijgen over de artikelen die op www.longus-nederland.nl staan.

Artikel 2 - Order

2.1. Opname van de order

De zakelijke afnemer kan zijn order enkel via www.longus-nederland.nl plaatsen. Longus B.V. wenst de zakelijke afnemer erop te wijzen dat de online order via www.longus-nederland.nl beveiligd is. Longus B.V. wenst de zakelijke afnemer er tevens op te wijzen dat wanneer, ingeval van online order via de website, gegevens verkeerd of onvolledig worden ingetikt (vooral het adres van de bestemmeling) dit kan leiden tot fouten in de uitvoering van de order (voornamelijk in de levering) waarvoor het Longus B.V. in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld. De zakelijke afnemer dient aandachtig na te gaan of de volgende gegevens correct zijn: besteld(e) artikel(en), bestelde hoeveelheid en leveringsadres van de order.

2.2. Orderbevestiging

Indien Longus B.V. de order aanvaardt, maakt zij die aanvaarding bekend door het verzenden van een orderbevestiging naar het e-mailadres van de zakelijke afnemer. Longus B.V. behoudt zich het recht voor om, met wettige reden, de order van een zakelijke afnemer te weigeren, overeenkomstig de terzake geldende wetgeving.

2.3. Annulering van de order

2.3.1 Annulering van de order door Longus B.V.

Een order kan ten alle tijden door Longus B.V. worden geannuleerd ingeval van : Onbeschikbaarheid van het (de) artikel(en) en/of onmogelijkheid tot levering van de dienst(en) waarvoor een dienstorder werd geplaatst; Gebrek aan betaling door de zakelijke afnemer van de prijs van de order binnen de toegestane termijn, zoals hierna vermeld in artikel 4.1; Overmacht (i.e. onvoorziene vertraging in de leveringen of foutieve leveringen door de leveranciers). Onbeschikbaarheid van het (de) bestelde artikel(en) hoewel Longus B.V. alles in het werk stelt om de artikelen vermeld op de orderbevestiging te leveren, kan het echter gebeuren dat bestelde artikelen of diensten niet aan de zakelijke afnemer geleverd kunnen worden omdat, bijvoorbeeld, grote schommelingen in het voorraad niet toelaten om de absolute beschikbaarheid ervan te garanderen.

2.3.2 Annulering van de order door de zakelijke afnemer

Een order kan door de zakelijke afnemer worden geannuleerd ingeval van: Vertraging in de levering van het (de) artikel(en) die door de zakelijke afnemer werd(en) besteld zoals hierna aangegeven in artikel 5.2; Transportschadegevallen of indien het aantal geleverde artikelen niet overeenkomt, vastgesteld overeenkomstig de voorwaarden hierna vermeld in artikel 5.5; (Het) de artikel(en) die aan de zakelijke afnemer werd(en) geleverd kwalitatief niet overeenstem(t)(men), zoals vereist in artikel 5.6; De zakelijke afnemer zijn herroepingsrecht uitoefent, zoals hierna aangegeven in artikel 6.1 of ingeval van vergissing bij het (de) bestelde artikel(en) door de zakelijke afnemer.

2.4. Gevolgen van de annulering van de order

Ingeval van annulering van de order omwille van redenen uiteengezet in boven genoemde artikelen 2.3.1 en 2.3.2: De betalingen die reeds werden uitgevoerd door de zakelijke afnemer en die werden ontvangen door Longus B.V. zullen hem worden terugbetaald op de bankrekening van de zakelijke afnemer, via overschrijving of op zijn PayPal-rekening, met uitsluiting van elke andere vergoeding of schadevergoeding, conform de wettelijke bepalingen die binnen de Benelux landen van toepassing zijn, binnen een termijn van maximum dertig (30) dagen volgend op de dag waarop de zakelijke afnemer zijn order heeft doorgegeven; De terugzendkosten zijn voor rekening van de zakelijke afnemer overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 hierna vermeld.

Artikel 3 - Prijs

3.1. Catalogusprijs

De verkoopprijs van een artikel of dienst wordt vrij bepaald door Longus B.V.; deze prijzen kunnen ten alle tijden variëren. Longus B.V. probeert de prijsschommelingen van de te koop aangeboden artikelen en diensten zo spoedig mogelijk op te vangen, door de referenties op www.longus-nederland.nl zo vaak mogelijk te updaten. In elk geval zal de prijs die op het ogenblik van de order van kracht is, de prijs zijn die aan de zakelijke afnemer gefactureerd wordt. Alle prijzen worden vermeld op www.longus-nederland.nlen worden uitgedrukt in euro, met inbegrip van alle taksen, maar zijn exclusief verzendingskosten.

3.2. Facturen

De totale prijs van de order (T.P.B.), bestaande uit de bijkomende leveringskosten waarnaar respectievelijk in artikel 3.1 wordt verwezen, zal worden opgenomen op de factuur die door Longus B.V. wordt opgemaakt na bevestiging van de order. De factuur zal aan de zakelijke afnemer ter beschikking worden gesteld via de website, via zijn persoonlijke rekening.

Artikel 4 - Betaling van de Artikelen en/of Diensten

4.1. Betalingsmodaliteiten

De zakelijke afnemer kan de Artikelen betalen volgens de modaliteiten opgenomen onder de rubriek “ betalingswijze “ vermeld op de website, i.e., via bankkaart (VISA, Mastercard), PayPal, overschrijving, IDEAL. De zakelijke afnemer dient de betaling in euro te voldoen. De online betaling wordt beveiligd door RBS WorldPay, een organisatie gespecialiseerd in beveiligde online transacties. Bij de opgave van de order dient de zakelijke afnemer aan Longus B.V. te garanderen dat hij over de eventueel nodige toestemming beschikt om de betaalwijze te gebruiken. Indien de zakelijke afnemer via overschrijving betaalt, zal (zullen) het (de) artikel(en) en de dienst(en) maar worden geleverd of uitgevoerd na ontvangst van de betaling. Longus B.V. behoudt zich het recht voor om bij elke betaling een fotokopie te vragen van de identiteitskaart en een bewijs van adres van de koper. Om fraude op internet tegen te gaan, kan informatie over orders ter controle aan een derde worden verstrekt. Alle betalingen die op www.longus-nederland.nlworden uitgevoerd, worden getoetst en gecontroleerd. Teneinde vertragingen ingevolge deze controles te vermijden, raadt Longus B.V. de zakelijke afnemer aan volgende gegevens te verstrekken bij zijn order: E-mailadres Telefoonnummer van elk opgegeven adres Indien noodzakelijk kunnen bijkomende inlichtingen worden gevraagd of zelfs geëist van de Zakelijke afnemer teneinde zijn Order te valideren. Ingeval van risico op niet-betaling van een transactie behoudt Longus B.V. zich het recht voor om geen gevolg te geven aan de order.

Artikel 5 - Levering van de artikelen of diensten

5.1. Leveringsplaats

Longus B.V. levert de artikelen enkel op het leveringsadres dat is aangeduid op de order. De zakelijke afnemer is zelf verantwoordelijk voor de gegevens die hij bij de order opgeeft: ingeval van vergissing bij het ingeven van de adresgegevens van de bestemmeling van de levering, kan Longus B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor het onmogelijk kunnen leveren van het (de) artikel(en). Na betaling van de order kunnen wijzigingen in het leveringsadres van het (de) artikel(en) of dienst(en) niet meer worden aanvaard. De zakelijke afnemer kan echter wel, op eigen risico, aan de bezorger vragen om het leveringsadres te wijzigen. In dat geval kan Longus B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vergissingen bij de levering of voor verlies van het pakket door de bezorger.

5.2. Levertermijn

Het (de) artikel(en) en/of dienst(en) word(t)(en) gewoonlijk geleverd en/of uitgevoerd binnen een termijn van 1 tot 2 werkdagen vanaf de order (met uitzondering van weekenden en feestdagen). De termijn kan aanzienlijk langer zijn voor moeilijk bereikbare gebieden. Het tijdsbestek tussen het opgeven van de order en de eerste levering door de bezorger op het adres door de zakelijke afnemer opgegeven wordt bepaald door 2 factoren: 1. De voorbereidingstijd (24 tot 48h) = betaling, voorbereiding en verzorging van de order door de Bezorger. 2. De leveringstijd van uw order door de bezorger (48 tot 72h). De zakelijke afnemer ontvangt een e-mail wanneer zijn order bij ons vertrekt. De data van levering en verzending zijn louter indicatief en brengen geen contractuele verplichtingen met zich mee. Ingeval van een uitzonderlijke vertraging bij de verzending, zal de zakelijke afnemer daarover in elk geval een e-mail ontvangen.

5.3. Gedeeltelijke levering

Wanneer een zakelijke afnemer meerdere artikelen of Diensten heeft besteld, kunnen, ingeval van onbeschikbaarheid van één of meerdere Artikelen op datum van verzending van de Order, enkel de Artikelen worden geleverd die op deze datum beschikbaar zijn. In dat geval zal Longus B.V. de prijs van het artikel of de dienst dat/die niet werd geleverd, terugbetalen.

5.4. Overdracht van risico

De overdracht van risico aan de zakelijke afnemer geschiedt op het tijdstip van de levering van de artikelen.

5.5. Ontvangst van de artikelen

De levering zal worden uitgevoerd door een bezorger, als bewijs van levering zal een papieren of elektronische ontvangstbon, de Leveringsbon genaamd, door de zakelijke afnemer en/of de bestemmeling aangeduid door de zakelijke afnemer, ondertekend worden. Ingeval van transportschadegevallen, indien het (de) geleverde artikel(en)/dienst(en) niet overeenstem(t)men met de order, of ingeval van een vergissing door de zakelijke afnemer die op voorhand ter kennis werd gebracht van het Longus B.V. overeenkomstig de voorwaarden vermeld onder artikel 6.3, is de bestemmeling gehouden, bij ontvangst, zijn voorbehoud rechtstreeks op de leveringsbon te verduidelijken. Hiertoe dient de zakelijke afnemer de inhoud, de juistheid en de staat van het (de) artikel(en) bij levering te controleren. Deze controle wordt geacht te zijn uitgevoerd wanneer de zakelijke afnemer, of zijn gemachtigde, de leveringsbon van de bezorger ondertekent. Indien de zakelijke afnemer een voorbehoud maakt, dient hij de levering verplicht te weigeren en dient hij van de bezorger te eisen dat die het (de) artikel(en) onmiddellijk terugneemt, daar hij vooraf de naleving van de terugnamevoorwaarden vermeld onder artikel 6.4 c) voor het (de) artikel(en) heeft gecontroleerd. Bij gebreke aan een voorbehoud vermeld op de leveringsbon zal een klacht van de zakelijke afnemer niet door Longus B.V. worden aanvaard indien een verkeerd aantal artikelen werd geleverd of ingeval van zichtbare gebreken aan het (de) geleverde artikel(en). Latere klachten zijn enkel mogelijk ingeval van een gebrek aan conformiteit in de aard van het (de) geleverde artikel(en), deze klachten dienen te gebeuren overeenkomstig artikel 5.6 of als wettelijke garantie bij verborgen gebreken opgenomen onder artikel 8. Wanneer de zakelijke afnemer het (de) bestelde artikel(en) weigert bij de levering, kan dit als ongerechtvaardigd worden beschouwd indien de zakelijke afnemer het bestaan van de afwijkingen aangeduid op de leveringsbon niet kan aantonen. Ingeval van een ongerechtvaardigde weigering van het (de) artikel(en) kan Longus B.V. een forfaitaire vergoeding eisen van € 29 T.P.B per afzonderlijk artikel geleverd in Nederland. Indien het Longus B.V. de afwijkingen daadwerkelijk vaststelt, zal de order van de zakelijke afnemer geannuleerd worden en zullen de gevolgen beschreven onder artikel 2.4 van kracht zijn, met uitzondering daarvan dat de zakelijke afnemer geen terugzendkosten moet betalen met betrekking tot de onmiddellijke terugname van het (de) artikel(en) door de bezorger. De zakelijke afnemer dient een nieuwe order te plaatsen indien hij een nieuwe levering wenst.

5.6. Klachten

Als de geleverde artikelen niet overeenstemmen met wat de zakelijke afnemer besteld heeft (verkeerde referentie), dient de zakelijke afnemer dit, als hij het niet op de leveringsbon heeft aangegeven, per mail of per telefoon aan Longus B.V. door te geven. Dit dient binnen 14 dagen na leverdatum te gebeuren, anders zal de klacht niet geaccepteerd worden. Bij het doorgeven van de klacht dient de zakelijke afnemer de volgende informatie te vermelden: Ordernummer; Referentie(s) en aantal geleverde Artikelen; Referentie(s) van de ontvangen Artikelen; Exacte reden van de klacht. Indien het Longus B.V. het gebrek aan conformiteit daadwerkelijk vaststelt, zal de order van de zakelijke afnemer geannuleerd worden en zullen de gevolgen beschreven onder artikel 2.4 en 6.2 van kracht zijn. De zakelijke afnemer dient een nieuwe order te plaatsen indien hij een nieuwe levering wenst.

Artikel 6 - Recht van de zakelijke afnemer om de artikelen terug te zenden

6.1. Herroepingsrecht

Indien de zakelijke afnemer een niet-professionele zakelijke afnemer is en hij niet tevreden is over één van de aangekochte artikelen of diensten, kan hij, overeenkomstig de terzake geldende wetgeving in het land van levering (Nederland), het (de) artikel(en) terugzenden of de order van de dienst in kwestie annuleren indien hij contact opneemt met Longus B.V., uitsluitend per e-mail, binnen een termijn van 14 werkdagen vanaf de levering van het (de) artikel(en) (handtekening op de gedateerde leveringsbon geldt als datum van levering). Mits naleving van bovenvermelde termijn van 14 werkdagen, zal de zakelijke afnemer vergoed worden binnen een termijn van 14 dagen vanaf leveringsdatum van het (de) artikel(en) of van het afsluiten van de order van de dienst(en) in kwestie. De zakelijke afnemer kan het uitschrijf aanvraagformulier gebruiken. De retourkosten (vervoer) ten bedrage van een forfaitair bedrag van € 6.95 (vervoer) voor het (de) teruggezonden artikel(en) zullen in aftrek worden genomen van de vergoeding voor de artikelen. De vergoeding van het (de) bestelde, geleverde en vervolgens teruggezonden artikel(en) zal in elk geval slechts plaatsvinden onder voorbehoud dat het (de) teruggezonden artikel(en) door Longus B.V. werd(en) gecontroleerd en volledig en in goede staat werd(en) bevonden (niet-gebruikt en zonder montagesporen).

6.2. Terugzending van artikelen wegens niet-conformiteit uit hoofde van de aard van de artikelen

Ingeval van niet-conformiteit uit hoofde van de aard van het (de) bestelde artikel(en) en/of dienst(en) bij de levering, kan de zakelijke afnemer, wanneer hij zijn klacht aan Longus B.V. heeft overgemaakt overeenkomstig de voorwaarden vermeld onder artikel 5.6, deze terugzenden aan Longus B.V. indien hij daarvoor de toestemming heeft gekregen volgens de voorwaarden onder artikel 5.6. Indien de klacht van de zakelijke afnemer gegrond is, zullen geen terugzendkosten worden aangerekend voor het (de) bestelde, geleverde en vervolgens teruggezonden artikel(en). De vergoeding van de terugzendkosten zal geschieden nadat de zakelijke afnemer een schriftelijk bewijsstuk heeft voorgelegd.

6.3. Terugzending van de artikelen ingeval van vergissing bij order door de zakelijke afnemer

Ingeval van vergissing bij de order (referentie, bestemming, merk, hoeveelheid, adressen) dient de zakelijke afnemer contact op te nemen met Longus B.V. via e-mail of telefoon, ten laatste één uur na ontvangst van de orderbevestiging, teneinde de onmiddellijke annulering van zijn order te vragen. De annulering van de order kan, in voorkomend geval, leiden tot de gevolgen beschreven in artikel 2.4, meer bepaald: 1. in het geval dat de verzending van het (de) artikel(en) reeds werd voorbereid of de dienst(en) werd(en) uitgevoerd op het ogenblik dat Longus B.V. het verzoek tot annulering van de zakelijke afnemer ontvangt, kan deze laatste niet anders dan de levering van het (de) artikel(en) of de dienst(en) te weigeren door aan de bezorger te vragen de order onmiddellijk terug te zenden en door op de leveringsbon { geweigerd } te vermelden, zonder deze bon te ondertekenen. 2. de vergoeding van het (de) bestelde, geleverde en vervolgens teruggezonden artikel(en) zal in elk geval slechts plaatsvinden onder voorbehoud dat het (de) teruggezonden artikel(en) door Longus B.V. werd(en) gecontroleerd en volledig en in goede staat werd(en) bevonden (niet-gebruikt en zonder montagesporen). Met het artikel worden zowel het artikel als de verpakking ervan bedoeld. De verpakking mag in geen geval gescheurd, bevuild of beschreven worden. Indien het artikel onvolledig of beschadigd wordt teruggezonden, behoudt Longus B.V. zich het recht voor om de vergoeding te weigeren of om een vermindering tot 70% op de verkoopprijs van het artikel toe te passen. In het geval dat de zakelijke afnemer niet vergoed wordt of indien een vermindering wordt toegepast, zal de zakelijke afnemer hierover uitleg ontvangen via e-mail. De zakelijke afnemer dient een nieuwe order te plaatsen indien hij een nieuwe levering wenst.

6.4. Voorwaarden voor het terugzenden van de artikelen

Opdat Longus B.V. het (de) teruggezonden artikel(en) zou aanvaarden dient de zakelijke afnemer de volgende stappen te ondernemen: 1. Contact opnemen met Longus B.V. per mail (info@longus-nederland.nl) met ordernummer 2. Het volledige en niet-beschadigde artikel terug in zijn oorspronkelijke verpakking stoppen. 3. De originele verpakking in een beschermende verpakking stoppen. 4. Kopie van order toevoegen. Het volgen van deze stappen laat toe dat het (de) artikel(en) zo snel mogelijk en in goede staat de juiste bestemming bereik(t)(en). Indien de zakelijke afnemer deze stappen niet volgt, is het mogelijk dat het (de) teruggezonden artikel(en) bij ontvangst niet word(t)(en) aanvaard. Longus B.V. behoudt zich het recht voor om elk artikel dat niet conform de regels werd teruggezonden, te weigeren.

Artikel 7 - Garantie

7.1. Algemeen

De artikelen die door Longus B.V. worden aangeboden zijn conform de geldende Europese wetgeving en de normen die in Europa van toepassing zijn. De artikelen die door Longus B.V. worden verkocht mogen slechts worden gemonteerd en aanbevolen worden door een erkende installateur, adviseur of door een bevoegd persoon en enkel op zijn verantwoordelijkheid. Longus B.V. kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een verkeerde montage of het gebruik.

7.2. Fabrieksgarantie

Sommige artikelen hebben een fabrieksgarantie van doorgaans een jaar. Ingeval een artikel tijdens de garantieperiode defect raakt, worden de herstellingen verzekerd door de fabrikant in kwestie. De verzendingskosten van artikel naar de fabrikant zijn ten laste van de zakelijke afnemer.

7.3. Garantie voor verborgen gebreken

Overeenkomstig de wetgeving inzake garantie voor verborgen gebreken van toepassing in de Benelux geniet de zakelijke afnemer een wettelijke garantie voor verborgen gebreken. Enkel de artikelen met een erkend verborgen gebrek kunnen het voorwerp uitmaken van een terugzending naar Longus B.V. omwille van deze reden. Wanneer een zakelijke afnemer aangeeft dat een artikel dat door Longus B.V. werd geleverd een verborgen gebrek heeft, dient hij het bewijs daarvan bij te brengen. Zodoende dient de zakelijke afnemer een deskundigenonderzoek te vragen bij een erkend deskundige opdat die het verborgen gebrek zou bevestigen. Indien het deskundigenonderzoek aantoont dat een verborgen gebrek aanwezig is, dient het document dat dit aantoont zo spoedig mogelijk te worden overgemaakt aan de zakelijke afnemerendienst van Longus B.V.. Bij ontvangst van dit document zullen het nummer van de toestemming voor terugzending en de te volgen procedure voor het terugzenden van het artikel door de zakelijke afnemerendienst van Longus B.V. worden medegedeeld. De terugzendkosten voor het artikel zijn ten laste van Longus B.V.. Longus B.V. zal de terugzending van het artikel goedkeuren nadat het verborgen gebrek door de diensten van Longus B.V. werd vastgesteld. Zodra de terugzending door de diensten van Longus B.V. werd goedgekeurd, zal de aankoopprijs van het artikel worden vergoed. Onder voorbehoud van bewezen verborgen gebreken, kunnen de kosten voor het deskundigenonderzoek door Longus B.V. worden vergoed op vertoon van de factuur met betrekking tot deze kosten.

7.4. Uitsluiting van Garantie

De garantie is niet van toepassing op: Vervanging van verbruiksartikelen (Filters); Afwijkend of foutief gebruik van de artikelen; Gebreken en gevolgen te wijten aan een gebruik waarvoor het artikel niet bestemd is (competitie …); Gebreken en gevolgen te wijten aan een uitwendige oorzaak.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

8.1. Indien de zakelijke afnemer een niet-professionele zakelijke afnemer is, kan niets in de huidige algemene verkoopsvoorwaarden de aansprakelijkheid van Longus B.V. beperken of uitsluiten met betrekking tot het niet-nakomen van één van zijn verplichtingen krachtens een wettelijke bepaling van openbare orde. 8.2. Indien de zakelijke afnemer een professionele zakelijke afnemer is : 1. De huidige algemene verkoopsvoorwaarden beschrijven het geheel van verplichtingen en aansprakelijkheden van Longus B.V. met betrekking tot de levering van artikelen en de uitvoering van diensten; 2. De enige verplichtingen en garanties die aan Longus B.V. zijn opgelegd, zijn deze die uitdrukkelijk in de huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn opgenomen, met uitsluiting van alle andere garanties en/of verplichtingen; 3. Longus B.V. sluit hierdoor uitdrukkelijk de toepasselijkheid uit van alle garanties met betrekking tot de artikelen of diensten die eventueel op grond van een wettelijke bepaling (inclusief, maar niet beperkt tot die ten aanzien van kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel, redelijke zorg en vakmanschap) deel zouden kunnen uitmaken van de overeenkomst. In het bijzonder is Longus B.V. er niet verantwoordelijk voor dat de artikelen geschikt zijn voor de doeleinden van de zakelijke afnemer. 8.3. Longus B.V. is niet aansprakelijk voor verlies van inkomen, winst, contracten, gegevens of voor enige andere indirecte of vervolgschade, die voortvloeit uit een onrechtmatige daad, (met inbegrip van nalatigheid). De totale aansprakelijkheid van Longus B.V. - ongeacht waaruit zij voortvloeit - is beperkt tot het bedrag dat de zakelijke afnemer voor de betreffende artikel(en) en/of diensten betaald heeft.

Artikel 9 - Overmacht

Zullen worden beschouwd als overmacht: oorlogstoestanden, lock-out, opstanden, stakingen, staatsgrepen, natuurrampen, en meer algemeen alle gevallen die door de rechtspraak van Nederlandse rechtbanken en hoven werden erkend met betrekking tot het onvoorziene, onweerstaanbare en uitwendige karakter van deze gebeurtenissen. Longus B.V. kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van zijn contractuele verplichtingen indien deze niet-uitvoering het gevolg is van overmacht en deze omstandigheden Longus B.V. redelijkerwijs niet kunnen worden aangerekend.

Artikel 10 - Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank

De huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan de Nederlandse wetgeving. Elke betwisting met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van de huidige voorwaarden of het vervolg ervan zullen uitsluitend onderworpen worden aan: De bevoegdheid van de rechtbanken van gemeen recht in het land van levering indien de zakelijke afnemer geen handelaar is. De bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel te Amsterdam (Nederland) indien de zakelijke afnemer een handelaar is.

Artikel 11 - Algemene bepalingen

11.1. De bepalingen van de huidige verkoopsvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen Longus B.V. en de Zakelijke afnemer (hierna de « Overeenkomst ») gelet op de doelstelling ervan en vervangt en annuleert elke verklaring, onderhandeling, verbintenis, mondelinge of schriftelijke mededeling, aanvaarding, afspraak en voorafgaand akkoord tussen partijen met betrekking tot de bepalingen die in deze overeenkomst worden voorzien of van toepassing zijn. 11.2. Indien door één der partijen wordt nagelaten enige voorwaarde van deze overeenkomst af te dwingen, is dit nalaten niet aan te merken als een afstand van recht. Dit nalaten beïnvloedt derhalve op geen enkele wijze het recht om die voorwaarde later af te dwingen. 11.3. Indien om het even welke bepaling van deze overeenkomst onwettig, nietig of onafdwingbaar zou zijn, dan zal deze bepaling ongeschreven geacht worden zonder daarbij te raken aan de afdwingbaarheid van alle overblijvende bepalingen. 11.4. Iedere wijziging van de overeenkomst moet schriftelijk in een aanhangsel worden opgenomen middels gemeenschappelijk akkoord van de partijen.

Artikel 12 - Bescherming van persoonsgegevens

Door zijn order te plaatsen verklaart de zakelijke afnemer zich ermee akkoord dat Longus B.V. de gegevens die via de order werden verzameld, mag opslaan, verwerken en gebruiken, teneinde de order te kunnen verwerken. Bepaalde informatie kan worden overgemaakt aan bedrijven die instaan voor de levering van de artikelen. Wanneer de zakelijke afnemer de bestelde artikelen betaalt, zullen bepaalde gegevens die hij verstrekt, worden overgemaakt aan de bedrijven die instaan voor deze betaling. De zakelijke afnemer geeft Longus B.V. toestemming om hem via e-mail commerciële boodschappen te sturen met betrekking tot artikelen en diensten van Longus B.V.. Bescherming van uw e-mailadres: Longus B.V. geeft uw e-mailadres niet door aan derden. Het zal alleen gebruikt worden voor communicatiedoeleinden tussen het Longus B.V. en de zakelijke afnemer. Deze communicatie bevat het versturen van onze nieuwsbrief en e-mails met betrekking tot uw order. Indien u zich geabonneerd heeft op de Nieuwsbrieven van onze partners zult u die eveneens op het aangegeven e-mailadres ontvangen. Alle e-mails van Longus B.V. bevatten onderaan een link om het verzenden te stoppen. U kunt het abonnement op de Nieuwsbrief opzeggen via info@longus-nederland.nl.

Artikel 13 - Gedefinieerde termen

In deze algemene verkoopsvoorwaarden dient te worden verstaan onder: Longus B.V., ingeschreven in de Kamer van Koophandel met het nummer 69623767 “Zakelijke afnemer”: een professionele of niet-professionele zakelijke afnemer die artikelen en/of diensten van Longus B.V. koopt. “Overeenkomst”: het geheel van de overeenkomst bestaande uit de huidige verkoopsvoorwaarden en de orderbevestiging. “Partij(en)”: de zakelijke afnemer en/of Longus B.V.. “Artikelen”: de artikelen die op de www.longus-nederland.nlbeschikbaar zijn en waarvan Longus B.V. aanvaardt om ze te leveren met naleving van de huidige verkoopsvoorwaarden en die tevens diensten kunnen bevatten. “Prijs”: de prijs van het (de) artikel(en) en/of dienst(en) die de zakelijke afnemer bij Longus B.V. heeft gekocht, zoals gedefinieerd in artikel 3 van de huidige verkoopsvoorwaarden. “Order”: de elektronische order die door de zakelijke afnemer wordt opgegeven via de website, overeenkomstig de bepalingen van de huidige verkoopsvoorwaarden. “Orderbevestiging”: de orderbevestiging die Longus B.V. aflevert om de zakelijke afnemer te laten weten dat zijn order werd aanvaard. “Niet-professionele Zakelijke afnemer”: een zakelijke afnemer die artikelen en/of diensten aankoopt voor andere noden dan die van zijn beroepsactiviteit. “Factuur”: de factuur die door Longus B.V. wordt uitgegeven voor de betaling van de prijs van de artikelen en/of diensten. “Werkdag”: elke weekdag met uitsluiting van zaterdagen, zondagen of feestdagen in Nederland. “Ordernummer”: het ordernummer dat door Longus B.V. aan de zakelijke afnemer wordt doorgegeven. “Bezorger”: elke bezorger die gelast is met de levering van het (de) bestelde artikel(en), zijnde, naar omstandigheid: GLS, Fedex, PostNL, etc.